šŸ—ŗļøRoadmap

2024 Q4

Private Banking Accounts Rollout:

Say goodbye to the complexity of non-compliant mixers and the vulnerability of exposed transactions. DeFi privacy is just a click away. More than Bank-Level Confidentiality: Imagine DeFi transactions offering privacy on par with traditional banking, where not even a bank advisor could peek into your transactions. Redacted turns this vision into reality. ā€On-Chain Data Protection: Redacted brings usable on-chain data protection to your fingertips, offering shielded accounts for enhanced privacy. ā€Comprehensive Privacy Solutions: Whether it's trades, liquidity pools (LPs), or NFT transactions, Redacted ensures your activities remain private while adhering to regulatory compliance. ā€Privacy Made Easy: With Redacted, achieving DeFi privacy doesn't have to be a challenge. It's privacy, simplified.

2025

Native Wallet Integrations

Redacted will be natively integrated in ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ, ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ & ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ.

Native Off-Ramp

Bridge the gap between ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ and ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ. Redacted Credit Card and more.

And beyond...

Last updated